Biztosítási Szótár E-É

E

 
Egészségbiztosítás: (betegségbiztosítás)

Egészségi nyilatkozat: az élet- és betegségbiztosítások kockázat-elbírálását segítő kérdőív. Avalóságnak megfelelő adatok kitöltésével tesz eleget a biztosított a közlési kötelezettségének.

Egyenértékűség: az a kívánalom, hogy a biztosítási díjbevételek fedezzék az összes kifizetettszolgáltatást, a tartalékokat, a biztosító költségeit és méltányos mértékű üzleti hasznát.
 
Ekvivalencia-elv: A díjak kalkulációjának alapelve. A bevételek jelenértékének várható értéke megegyezik a kiadások jelenértékének várható értékével.

Egyéni kockázatkezelési módszerek:
o Kockázatkikerülés:Veszélyes tevékenységtől való tartózkodás.
o Kármegelőzés: Tudatos, aktív magatartás, mellyel az ember a kár bekövetkezésének valószínűségét csökkenti (pl. értékes tárgyakat széfben tart, riasztó az autón).
o Önbiztosítás:
o Tartalékképzés
o Kockázatmegosztás

Egyezség: polgári jogi szerződés, amelyben a felek arról állapodnak meg, hogy a jogosult az egyezségben rögzített összeget követelésének végleges kielégítéseként elfogadja, s további igényeiről lemond.

Együttbiztosítás: (coinsurance) a kockázatok két vagy több biztosítóintézet által történő közös vállalása, előre meghatározott arányok szerint. A kötvényt a vezető biztosító állítja ki, és végzi a lebonyolítást is.

Elérési biztosítás: meghatározott tartamra kötött életbiztosítási szerződés, amelynek alapján abiztosító csak a tartam végén teljesít.

Eléréses önrész: A biztosító nem téríti meg azokat a károkat, amelyek – káreseményenként – nem érik el a szerződésben megjelölt önrészesedés mértékét, az önrész összegét meghaladó károkat levonás nélkül kifizeti.

Előszereteti érték: valamely vagyontárgy szubjektív értéke, amelyet személyi, érzelmi okokalapozhatnak meg. Például az elhunyt rokontól kapott, valójában jelentős dologi értéket nem képviselő tárgy. Az előszereteti érték megtérítése a biztosítási szerződés tárgya általában nem lehet.

Előzetes fedezetigazolás: a Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosításhoz kapcsolódó dokumentum, amelyben a biztosító – az üzembentartó kérésére – előzetesen elvállalja a kockázatokat. Az előzetes fedezetigazolással oldható meg, hogy a vásárolt vagy a forgalomba helyezett gépjármű üzembentartója már akkor is rendelkezzék biztosítással, amikor a szerződést még nem kötötte meg. (Ezt azonban 15 napon belül pótolni kell!)

Előzményvizsgálat: Annak ellenőrzése, hogy a bejelentett káresemény kapcsolódik-e korábbi káreseményhez.

Első díj: (díjelőleg) az első biztosítási időszakra, vagy annak egy részére megállapított díj. Befizetése különös jelentőséggel is bír: a biztosítás hatálya, vagyis a biztosító kockázatviselési kötelezettsége csak akkor kezdődik, ha a szerződés létrejött és az első díj a biztosítóhoz beérkezett (vagy az első díj megfizetésére a felek halasztásban állapodtak meg).

Eszközalapok árfolyama: a befektetéshez kötött életbiztosítások (unit linked) árfolyamát napi rendszerességgel meghirdetik a biztosítók. Az eszközalapok árfolyama az ezeket alkotó értékpapírok árfolyamváltozásának függvénye.

Eszközallokáció: Egy eszközalapon belül a befektetett papírok megoszlása.

EUROTAX:  a gépjármű- és alkatrész árak katalógusa, gyári, illetőleg piaci információk alapján.

Ex-lege biztosítás: olyan biztosítási jogviszony, amely nem szerződéskötéssel, hanem a jogszabály erejénél fogva automatikusan jön létre. Ilyen ma már Magyarországon nincs, de így működött 1991. július 1. előtt a gépjárművek üzembentartóinak kötelező felelősségbiztosítása. (kötelező biztosítás)

Exporthitel biztosítás: a külföldre irányuló áruhitellel kapcsolatos kockázatok biztosítása.

Gazdasági kockázatok: pl. a vevő fizetésképtelensége, visszalépése. Politikai és árfolyamkockázatok: pl. embargó, háború, a követelés pénznemének inflációja.

Extra tartozék: általában a CASCO biztosításoknál használatos fogalom. A biztosított vagyontárgy olyan tartozéka, amely a rendeltetésszerű használatot segíti, vagy komfortosabbá teszi. A vagyontárgy értékét, és így általában a biztosítási díjat is növeli.

É


Életbiztosítás: olyan szerződés, amelyben a biztosítási esemény a biztosított halála, vagy meghatározott időpont (életkor, nyugdíjba vonulás… stb.) elérése. Az életbiztosítási összeg felvételére mindig a kedvezményezett jogosult (kedvezményezett lehet a szerződés bizonyos szolgáltatásaira, maga a biztosított)

Esedékességi értesítő: A díj befizetési időpont előtt az ügyfél tájékoztatása az esedékes díjról,a gyakorlatban sokszor az Art. előírásai szerint számlának minősülő formában és tartalommal.

Érdekmúlás: jogi hatást kiváltó tény a biztosítási szerződésben. Ha a (biztosítási érdek) megszűnik, a biztosítási szerződés is megszűnik.

Értékcsökkenés: a vagyontárgyban keletkezett károk helyreállítása, kijavítása utánvisszamaradt, esztétikai, használati vagy forgalmi értékét csökkentő tényező (écs). A károkozó ezt a kártételt is köteles megtéríteni.

Értékhatár ellenőrzés:
Annak vizsgálata, hogy az ajánlatban szereplő értéket ki jogosult elbírálni.

Értékkövetés (indexálás): a biztosító a biztosítási szerződés értékének megőrzése ill. az alulbiztosítottság elkerülése érdekében évente, a biztosítás évfordulóját megelőzően a KSH adatai alapján indexálja (megemeli) a biztosítási összegeket.

Évforduló: Szabályzattól függően a naptári év váltása vagy a szerződéskötés dátumán történő évváltás.