Biztosítási Szótár F-G-Gy-H

 

F


Előzetes fedezet igazolás (GFB): A már megvásárolt, de még forgalomba nem helyezett – a rendőrségnél át nem íratott – jármű érvényes biztosításának igazolása.

Faktoring: követelések – ellenszolgáltatás fejében történő átruházása, “eladása”.

Fekvőbeteg gyógyellátás: Legalább 24 órás kórházban való tartózkodás, mely a kórházba történő felvétellel kezdődik, és a kórházból történő távozással, a kórházi zárójelentés kiadásával
végződik.

Felelősségbiztosítás: a biztosított által a mások vagyonában okozott károkra nyújt fedezetet; akártérítési kötelezettség alól mentesíti a károkozót a szerződésben meghatározott esetekben.Lásd még: általános felelősségbiztosítás, munkáltatói felelősségbiztosítás, termék felelősségbiztosítás, környezetszennyezési felelősségbiztosítás, szakmai felelősségbiztosítások, KGFB.

Felmondás: a vagyonbiztosítási szerződést bármelyik fél egyoldalúan is felmondhatja, de csak a (biztosítási időszak) végére, azt megelőzően legalább 30 nappal, írásban (ettől eltérő felmondási szabályokat a Szabályzatok tartalmazzák).

Felosztó-kirovó rendszer: biztosítás-szerű megoldás, amelyben a veszélyközösség tagjai azőket ért károkat egymás között utólag osztják fel.

Fokozott veszéllyel járó tevékenység: (veszélyes üzem)

Felülvizsgálat: A kárjegyzőkönyv és a helyszín magasabb beosztású kárszakértő általi ellenőrzése. Formai ellenőrzés: Az ajánlat rovatainak kitöltésére vonatkozó vizsgálat.

Függő díj: Az a fizetmény, amelynek rendeltetését az állomány- és díjnyilvántartás alapján nem lehet megállapítani.

Futamidő:. A határozott időszakra megkötött biztosítási szerződés érvényességi tartamát jelenti.

Függőkár: olyan, (biztosítási esemény)-ből származó kár, amelyet a biztosítónak már bejelentettek, de a kárügy végleges lezárása még nem történt meg.

Függőkár tartalék: tételesen (káronként) képzett biztosítástechnikai tartalék, amelynek az a célja, hogyfedezetet nyújtson a (függőkár)-okra. A függőkár tartalékon belül képzik az (IBNR)-t is.
 

G


Garancia alap: (Kártalanítási Számla)

Giro: a bankok közötti – számlajóváírással történő – pénzügyi elszámolási rendszer.

Garantált kamat: életbiztosítási szerződéseknél használt technikai kamatláb. A biztosító vállalja, hogy a biztosítási összeg fedezetére képzett díjtartalékhoz a szerződés tartama alatt legalább ekkora mértékű hozamot ír jóvá, még akkor is, ha a tartalék befektetésével elért hozam ennél kevesebb.

Gy


Gyorsított kárrendezés: számla nélküli kárszámítási és teljesítési eljárás, amikor a kárszemle során megállapítják a javítás és az egyéb károk becsült értékét, és azt a károsult – egyezséggel– követelése kielégítéseként elfogadja.

Gyógykezelés: az OEP által elismert orvosi beavatkozás, mely az orvostudomány általánosan elfogadott korszerű ismereteit alkalmazza az egészség újbóli helyreállítása, az egészségi állapot javítása, illetve rosszabbodása megakadályozása céljából.

H


Halandósági tábla:statisztikai, demográfiai számításokon alapuló táblázat, amely azt mutatja, hogy pl. 100 000 újszülött fiú/lány közül hány éri el az 1, 2, 3, … 100 éves kort, ha a halandóság úgy alakul, mint azt a táblázat készítésének pillanatában megfigyelték.

Hatályba lépés: Az az időpont, amelyet követően a biztosított a biztosítási szerződésben foglaltak szerinti jogait érvényesítheti.

Hijacking: személy-, illetőleg áruszállító eszközök erőszakkal, vagy fenyegetéssel történő hatalomba vétele. Például: repülőgép-eltérítés.

Hitelbiztosítás: a hitelezésből eredő kockázatok és károk fedezetéül szolgáló biztosítási forma. A kedvezményezett e formánál mindig a hitelező.

Hitelfedezeti biztosítás: a hitelintézet vagy a hitelező által – a tartozás biztosítékául – követelt biztosítási szerződés. A biztosított mindig az adós, aki az esetleges biztosítási szolgáltatást már a szerződéskötéskor a hitelezőre engedményezi.

Hitellevél: a gépjármű-biztosítás területén, és ma már egyre gyakrabban alkalmazott kárrendezési megoldás. A károsult nem készpénzt kap, hanem egy – a javítóműhelynek címzett– hitellevelet, amelynek alapján a javítást elvégzik, és utólag a biztosítóval, mint adóssal elszámolnak.